De voorwaarden van de getuigenis "laa ilaaha ilallaah"
  [Niets (en niemand) heeft het recht om aanbeden te worden, behalve Allaah]

  [bron: A'laam as-Sunnah al-Manshoerah
  Shaykh Haafidh ibn Ahmad al-Hakamie]


  De Profeet heeft gezegd (in vertaling):
  “Elke dienaar die 'laa ilaaha ilallaah' zegt en vervolgens sterft, voorwaar, hij treedt het paradijs binnen.” [Bukhari en Muslim]

  De Profeet heeft gezegd:
  “Al-Imaan heeft meer dan tweeënzeventig vertakkingen. De meest hoge daarvan is de uitspraak 'laa ilaaha ilallaah' en de meest lage daarvan is het oprapen van het kwaad van de weg. En schaamte is
  één van de vertakkingen van al-Imaan.” [Bukhari en Muslim]

  Deze getuigenis (laa ilaaha ilallaah) is de sleutel tot het paradijs. En de tanden van deze sleutel zijn de voorwaarden die het heeft. Deze voorwaarden zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden en dient men zich dus te houden aan al deze voorwaarden, omdat deze getuigenis hem/haar anders niet zal baten. We dienen deze voorwaarden te begrijpen en te handelen naar deze.

  Het volgende komt uit A'laam as-Sunnah al-Manshoerah:

  De zeven voorwaarden zijn:
  1. al-'ilm [1]: Kennis, kennisnemen van haar met haar ontkenning (an-Nafiy) en de erkenning (al-Ithbaat);
  2. al-Yaqien [2]: Zekerheid (over haar) in het hart;
  3. al-Inqiyaad [3]: Volgen, het innerlijk en uiterlijk volgen van ‘laa ilaaha illa-llaah’;
  4. al-Qaboel [4]: Acceptatie, het accepteren van haar vereisten en essenties;
  5. al-Ikhlaas [5]: Zuivere intentie;
  6. as-Sidq [6]: Oprechtheid, vanuit het hart, niet alleen met de tong;
  7. al-Mahabbah [7]: Liefde, voor haar en haar volgelingen; liefde en haat omwille van haar


  [1] “Weet dat er geen god is behalve Allaah.” (Qur'aan: 47/19)

  [ilaah is hier vertaald als god, in de betekenis, "dat wat aanbeden wordt". De betekenis van laa ilaaha ilallaah is dus, "Niets (en niemand) heeft het recht om aanbeden te worden behalve Allaah" ]

  De ontkenning (an-Nafiy): dat er geen god aanbeden mag worden (laa ilaha)

  en de erkenning (al-Ithbaat): dat alleen Allaah de Enige is Die aanbeden dient te worden (ilallaah)

  De Profeet heeft gezegd : “Wie sterft terwijl hij (bewust) weet dat er geen god dan Allaah is, voorzeker, hij treedt het paradijs binnen.”

  [2] "Voorwaar, de gelovigen zijn slechts degenen die in Allaah en Zijn Boodschapper geloven, die vervolgens niet twijfelen en die met hun bezittingen en hun levens strijden op de weg van Allaah. Zij zijn de waarachtigen." (Qur'aan: 49/15).

  En de uitspraak van de Profeet : “Ik getuig dat er geen god is behalve Allaah, en dat ik de Boodschapper van Allaah ben. Wanneer een dienaar zonder twijfel Allaah daarmee ontmoet; hij zal zeker het paradijs binnentreden.” [Sahih Muslim]

  En de Profeet zei tegen aboe Hurayrah: “Degene die jij achter deze muur ontmoet, en die getuigt dat er geen god is behalve Allaah terwijl hij daarover zekerheid in zijn hart heeft, voorwaar, verheug hem dan met het paradijs.” [Sahih Muslim].

  [3]"En al wie zijn aangezicht geheel aan Allaah overgeeft, terwijl hij een weldoener is: waarlijk, die heeft het stevige houvast gegrepen." (Qur'aan: 31/22).

  De Profeet heeft gezegd: “Voorwaar, geen van jullie zal gelovig worden, totdat jullie lust overeenkomt met hetgeen waarmee ik gekomen ben.”

  [4] Allaah zegt over degene die het niet accepteert:

  "(Tot de engelen wordt gezegd:) "Verzamel degenen die onrecht pleegden en hun gelijken en wat zij plachten te aanbidden, Naast Allaah. Leidt hen dan naar de weg naar Djahiem (hel). En houdt hen vast: voorwaar, zij zullen ondervraagd worden.(Er zal hen gevraagd worden:) "Wat is er met jullie, waarom helpen jullie elkaar niet?” Op die dag zullen zij zichzelf overgeven. En zij zullen zich tot elkaar wenden en elkaar ondervragen. Zij (de volgelingen) zullen zeggen: "Voorwaar, jullie zijn van de rechterkant tot ons gekomen.” Zij (de leiders) zullen antwoorden: "Jullie waren zelfs geen gelovigen. En wij hadden geen macht over jullie. Jullie waren zelfs een overtredend volk. Het Woord (van bestraffing) tot ons van onze Heer zal daarom bewaarheid worden. Wij misleidden jullie toen: voorwaar, wij waren misleiders.” Voorwaar, zij zullen dan op die dag in de bestraffing bij elkaar komen. Voorwaar, zo behandelen Wij de misdadigers. Voorwaar, toen er tot hen gezegd werd: "Er is geen god behalve Allaah," toen waren zij hoogmoedig. En zij zeggen: "Zullen wij dan onze goden achterlaten vanwege een bezeten dichter?" (Qur'aan: 37/22-36).

  De Profeet zei ook: “Het voorbeeld van leiding en kennis waarmee Allaah mij heeft gestuurd, is als overvloedige regen die (bij nood) een plek op aarde trof. Een deel van die aarde was zuiver (vruchtbaar), accepteerde het water en bracht vegetatie en gras in overvloed voort. Een ander deel van die aarde was onvruchtbaar en hield het water vast. Allaah liet de mensen daarvan profiteren; zij dronken ervan, gaven te drinken en plantten; ook trof het een andere plek die plat en hard is (en geen water opneemt), geen water vasthoudt en geen vegetatie voortbrengt. Dat is het voorbeeld van degene die de religie van Allaah begrijpt, en hetgeen waarmee Allaah mij zond en hem baat. Hij leert en praktiseert. En het voorbeeld van iemand die er geen zorg voor draagt. En het voorbeeld van degene die de leiding van Allaah waarmee ik gestuurd ben, niet accepteert.”

  [5] Allaah zegt:

  "Voorzeker, tot Allaah behoort de zuivere godsdienst." (Qur'aan: 39/3).

  En Hij zegt:

  "aanbid daarom Allaah, Hem zuiver aanbiddend." (Qur'aan: 39/2).

  Ook heeft de Profeet gezegd: “De gelukkigste persoon, die mijn voorspraak heeft op de Dag der Opstanding, zal degene zijn die zegt: "Er is geen god behalve Allaah," met een zuivere intentie vanuit zijn hart.”

  Hij zei ook: “Voorwaar, Allaah heeft het hellevuur verboden gemaakt voor degene die zegt: "Er is geen god behalve Allaah," met als enige verlangen naar Allaah’s gezicht.”

  [6] Allaah de Verhevene zegt:

  "Alif Laam Miem. Dachten de mensen dat zij met rust gelaten worden, als zij zeggen: "Wij geloven," en dat zij niet op de proef gesteld worden? En voorzeker, Wij hebben degenen vóór hen op de proef gesteld. Allaah kent zeker degenen die de oprecht spreken en Hij kent zeker de leugenaars." (Qur'aan: 29/ 1-3).

  En de Profeet zei: “Iedereen die getuigt dat er geen god is behalve Allaah en dat Muhammed de Boodschapper van Allaah is, met oprechtheid vanuit zijn hart, voorzeker, Allaah maakt het hellevuur voor hem verboden.”

  En hij zei tegen de bedoeïen die hij de wetgeving van de Islaam heeft onderwezen –de bedoeïen zei: "Bij Allaah, ik zal er niets aan toevoegen en er niets afhalen”:- "Als hij oprecht is, komt hij goed terecht."

  [7] Allaah de Verhevene zegt:

  "O jullie die geloven! Wie van jullie zijn godsdienst afvallig is: Allaah zal een volk nemen waar Hij van houdt en dat van Hem houdt." (Qur'aan: 5/54).

  Ook heeft de Profeet gezegd: “Drie zaken; als zij zich in iemand van jullie bevinden, proeft hij de smaak van het Geloof: dat hij van Allaah en Zijn Profeet meer dan van de rest houdt, en dat hij van een persoon houdt, hij houdt van hem slechts omwille van Allaah, en dat hij het haat om naar het ongeloof terug te keren, net zoals hij het haat in het vuur te worden gegooid.”